Nederlands | English

TiMe Amsterdam nieuws

Hier vindt u informatie over recente activiteiten en opdrachten.
Een kort overzicht van alle opdrachten is te vinden in de Portfolio.
Nieuws dat niet meer zo nieuw is staat in het Archief.

____________________________________________________________________________________

Nieuws 26 oktober 2018
Seminar Museum Development Beijing China

CHINA


TiMe Amsterdam (Max Meijer) is gevraagd een bijdrage te leveren aan de Dutch Lecture Day, een eendaags seminar in het National Museum of China in Beijing. Deze wordt onder auspiciën van de Nederlanbdse Ambassade in China gehouden op 12 december 2018. Bijdragen worden geleverd door een Nederlands team waarvan vertegenwoordigers van Reinwardt Academie, Rijksmuseum en
enkele onafhankelijke trainers deel uit maken.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 22 september 2018
Verkenning samenwerking nieuw maritiem museum Jakarta

B15

In opdracht van een Nederlandse opdrachtgever heeft TiMe Amsterdam op 19 september jl. een bezoek gebracht aan de directie van de Indonesian Port Corporations (IPC) in Tanjung Priok (de zeehaven van Jakarta). Deze organisatie die verantwoordelijk is voor alle Indonesische zeehavens zal binnenkort een museum openen in het voormalige hoofdkantoor te Tanjung Priok. Dit museum moet uitgroeien tot een kenniscentrum en publieksattractie met het narratief van maritieme handel in Indonesië in verleden, heden en toekomst als onderwerp.
Omdat een deel van deze geschiedenis en het ontstaan van de Indonesische zeehavens nauw samenhangt met het gedeelde koloniale verleden, zoekt IPC samenwerking met partners in Nederland. Deze samenwerking Is gericht op kennisuitwisseling en mogelijke museale samenwerking. TiMe Amsterdam is gevraagd daarbij een intermediaire en verkennende rol te vervullen. De Nederlabdse opdrachtgever heeft het rapport inmiddels met dank aanvaard.

____________________________________________________________________________________

Nieuws 15 september 2018
Strategische visie Dordrechts Museum

De directie van het Dordrechts Museum heeft TiMe Amsterdam gevraagd om ondersteuning te leveren bij het opstellen van een strategische visie. Deze strategische visie zal tot stand komen in samenspraak met de besturen van de Vereniging Dordrechts Museum (VDM) en de Bedrijfsvrienden Dordrechts Museum(BDM).

Na informerende gesprekken met de directie en stakeholders uit bovengenoemde kringen zal een synthesedocument worden opgesteld. Dit vormt de agenda voor een rondetafel met betrokkenen en eventuele verdere gesprekken. Daarna zal TiMe een einddocument en advies opstellen. De afronding hiervan wordt verwacht in het najaar van 2018.

____________________________________________________________________________________

Nieuws 15 september 2018
SWOT en advies Njana Tilem Museum, Mas-Ubud, Bali

 B16

Het Njana Tilem Museum is gewijd aan het werk van de Balinese meester houtsnijders Ida Bagus Njana 1912 -1980) en Ida Bagus Tilem (1936-1993) (vader en zoon). Hun werk is Balinees qua stijl en onderwerpen, maar er is duidelijk een invloed te zien van Westerse kunst, met name Art Deco. Njana en Tilem woonden en werkten in het dorp Mas bij Ubud, waar nu het museum is gevestigd.

H
et museum is in 2011 opgericht door de twee zonen van Tilem, I. B. Gede Ary Purnama en I. B. Alit Suryadi, om de droom van hun overleden vader waar te maken: Een droom die ontstond in 1964 in New York, toen Tilem was uitgenodigd om Indonesië te vertegenwoordigen op de Wereldtentoonstelling. De New Yorkse musea inspireerden hem om een eigen museum over Balinees houtsnijwerk op te richten, met zijn werk en dat van zijn vader als kern.

Het museum ligt in een parkachtige omgeving en wordt namens de familie beheerd door Alit Suryadi, ondersteund door een kleine staf.

Wim Straver, een Nederlander met een bijzondere interesse in en kennis van Balinees houtsnijwerk, bezocht het museum in 2017 en was onder de indruk van de kwaliteit van het werk van Njana en Tilem en de professionele opzet van het museum. Niettemin vond hij dat het museum wat zou kunnen hebben aan professioneel advies, aangezien de bezoekerscijfers ver achterblijven bij de kwaliteit van dit museum en de ligging vlakbij het belangrijkste artistieke centrum van Bali, Ubud. Via Ruben Smit (Reinwardt Academie) werd TiMe Amsterdam benaderd.

Op 10 mei 2018 bezochten Max Meijer en Petra Timmer het museum en spraken met Alit Suryadi. In juli verscheen het rapport met eerste indrukken en een voorstel voor eerste stappen naar verdere verbetering. Het kan het uitgangspunt vormen voor het ontwikkelen van een businesscase en startpunt voor een integrale aanpak.

____________________________________________________________________________________

Nieuws 15 september 2018
Haalbaarheidsonderzoek internationale bruiklenen Monet tentoonstelling

B11

Het Zaans Museum heeft de ambitie een grote tentoonstelling te wijden aan de Zaanse werken van Claude Monet. Deze verbleef in de zomer van 1871 vier maanden in Zaandam en de Zaanstreek. Hij maakte er maar liefst 25 schilderijen, een even sfeervolle als treffende serie die een eigen plaats inneemt in het oeuvre van de grote Franse impressionist. Wat hij weergaf was het archetypische Hollandse landschap met molens, zeilschepen en de typische gekleurde Zaanse houten huizen, het beeld dat iedere buitenlander van Nederland heeft. Monet heeft met deze Zaanse serie dat beeld van Holland mede gecreëerd.

In deze tentoonstelling zullen voor het eerst deze werken als groep worden herenigd en bekeken kunnen worden. Bovendien komen ze voor het eerst terug op hun plek van ontstaan, waar nog steeds valt te zien wat Monet zag in 1871.

Het Zaans Museum heeft TiMe Amsterdam (Petra Timmer) gevraagd om leiding te geven aan een haalbaarheidsonderzoek naar de verkrijging van de internationale bruiklenen, en daarvoor een strategisch plan te ontwikkelen. De 25 werken en negen tekeningen bevinden zich in museale en particuliere collecties over de hele wereld. Dit haalbaarheidsonderzoek is een vervolg op het Concept Plan van Aanpak Zaans Monet Programma van BMC Advies BV aan het Zaans Museum en de Gemeente Zaanstad (mei 2018). Eindrapportage van het bruikleen haalbaarheidsonderzoek is gepland in december 2018.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 8 september 2018
Voortgang interpretive museum planning Galle Fort, Sri Lanka

 1605

Sinds december 2016 is TiMe Amsterdam (Max Meijer) penvoerder voor een consultancy opdracht in Sri Lanka. De Nederlandse ambassade stelt daar begeleidings- en ontwikkelcapaciteit beschikbaar aan de Galle Heritage Foundation, de overheidsinstantie belast met het beheer van Galle Fort, Living Unesco World Heritage Site. De opdracht wordt uitgevoerd door TiMe Amsterdam in samenwerking met Museum Mind (Paul Ariese). Gedurende dit vierde bezoek zijn vooral planning en uitvoering van de eerder geformuleerde publiekspresentaties besproken en op haalbaarheid getoetst. Daartoe zijn met de Galle Heritage Foundation sluitende afspraken gemaakt. Tevens werd met enkele partijen gesproken over een mogelijke verlenging van het project door koppeling aan een conserverings masterplan gefinancierd door de World Bank. En aangestuurd door het Ministry for Southern Development. Op verzoek van de belangrijkste technische universiteit van het land, de University of Moratua, werd op 21 augustus een hoorcollege plus Q&A sessie verzorgd voor alle studenten van de faculteit Architectuur. Deze universiteit is sterk betrokken bij erfgoed ontwikkeling en –planologie. Verwachting is dat later dit jaar nogmaals een bezoek aan Galle wordt afgelegd met het oog op de voortgang van de verschillende deelprojecten.

___________________________________________________________________________________

Nieuws 01 september 2018
Training musea Indonesië in Yogyakarta

 1602

Van 16 – 20 juli vond de aftrap plaats van een driejarige samenwerking tussen Nederland en Indonesië op het terrein van musea en erfgoed. Tot en met 2020 zal jaarlijks in dit kader een aantal trainingen worden verzorgd. De uitvoering berust bij het directoraat Musea en Erfgoed van het Ministerie van Cultuur in Indonesië en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed als Nederlandse partij. Deze dienst voert het programma Gedeeld Cultureel Erfgoed uit. Voor de trainingscyclus is de Reinwardt Academie de uitvoerende partij. TiMe Amsterdam (Max Meijer) is door de Reinwardt Academie als extern trainer ingehuurd. Namens de Reinwardt Academie is de coördinatie in handen van Hasti Tarekat en treedt Riemer Knoop op als trainer.
Gedurende de eerste trainingsweek werd aan dertig museumdirecteuren en dertig stafleden een serie colleges en workshops gegeven over sociale en maatschappelijke externe gerichtheid bij musea. Van Indonesische zijde waren professor Suratman (Universitas Gaja Mada) en professor Kresno Julianto (Universitas Indonesia) als gastdocent betrokken. Inmiddels heeft het Indonesische Ministerie een evaluatie uitgevoerd. Daaruit bleek dat deze eerste training bijzonder goed werd gewaardeerd en dat de aangedragen stof als prikkelend werd ervaren. Dit is bemoedigend omdat de Indonesische musea nog sterk intern en collectie gericht zijn. De training lijkt er dus in geslaagd om een grotere externe oriëntatie als ontwikkelmodel geaccepteerd te krijgen.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 01 september 2018
Museale verkenning private musea Malakka

1603

Tussen 29 juli en 3 augustus werd een bezoek gebracht aan Malakka (Maleisië). Interesse in deze historische Straits Settlement was tweeledig: enerzijds zijn er overeenkomsten met de opdracht die TiMe uitvoert in Galle Fort Sri Lanka: de effecten van massatoerisme op werelderfgoed locaties. Tevens was de vraag gesteld door een partij in Nederland om het Baba & Nyonya Heritage Museum te bezoeken en met het management van dit museum te kijken of er mogelijkheden zijn tot gezamenlijke reflectie, en het leveren van aanvullende kennis. Vanuit deze achtergrond werd besloten om het bezoek primair te richten op de positie en functie van private musea in het culturele aanbod binnen de stad. Naast privé musea heeft Malakka een dozijn overheidsmusea die alle vanuit het klassieke nation building narratief zijn ingericht. De privé musea laten de stem van de verschillende culturele communities doorklinken. Malakka is immers een melting pot van Chinese, Portugese, Maleisische en andere oorspronkelijke bewoners en settlers. Gesprekken werden onder andere gevoerd met Melissa Chan en Lee Yuen Thien, respectievelijk curator en manager van het Baba & Nyonya Heritage Museum; Jason Tiu, voorzitter van het Malakka Hakka Museum, en met Colin Goh van Heerenstraat 8, het Heritage Center van Malakka. Met de verschillende partijen vindt later nog terugkoppeling plaats. Duidelijk werd dat de carrying capacity van de Unesco World Heritage Zone en de oprukkende urbanisatie in en rond de buffer zone, niet alleen het erfgoed fysiek belasten, maar ook het onderliggende sociale weefsel bedreigen. Deze ontwikkeling van gentrification en commercialisering kan gezien worden als de price of success van werelderfgoed locaties, zonder dat daar nog een adequaat antwoord op is gevonden.

____________________________________________________________________________________

Nieuws 25 augustus 2018
Assessment en workshop Museum Santa Maria Jakarta

1601

In vervolg op het bezoek van de conservator van het Museum van het convent Santa Maria (Zusters Ursulinen) te Jakarta, Suster Lucia Anggraini, heeft TiMe Amsterdam (Petra Timmer en Max Meijer) op 25 en 26 juli 2018 een tegenbezoek gebracht. Gedurende deze dagen werd een kort assessment uitgevoerd van de huidige museale opstelling en performance. De resultaten daarvan kwamen mede aan de orde tijdens een workshop op de tweede dag, waarbij circa 25 in- en externe stakeholders uitgenodigd waren. Onder effectieve leiding van Piter Edward (beleidsadviseur Australische ambassade) gaf Petra Timmer haar visie op het museum, terwijl Max Meijer een algemene introductie op museum development verzorgde. Hierna volgde een levendige discussie. De dag was volgens de organisatie een belangrijke stap in het traject naar vernieuwing en professionalisering van dit kleine, maar binnen de Indonesische context uiterst relevante museum. De vitaliteit ervan hangt samen met de inbedding in het huidige convent - een conglomeraat van verschillende lagere, middelbare en beroepsonderwijsinstellingen - tegenover het presidentiële paleis in Jakarta. Daar is dit Ursulinen convent sinds 1856 gevestigd, als eerste nonnenklooster in Indonesië, met vertakkingen in heel Indonesië.
TiMe Amsterdam heeft de werkzaamheden in dit kader pro bono verricht.

__________________________________________________________________________________


Nieuws, 25 augustus 2018
Verkennende missie spoorwegerfgoed Indonesië

 1606

Sinds 2011 is TiMe Amsterdam betrokken bij samenwerking tussen Nederland en Indonesië op gebied van spoorwegerfgoed. Onder regie van de RCE werd een aantal missies, workshops en trainingen voltooid in de afgelopen jaren ten behoeve van de erfgoedafdeling van de nationale spoorwegmaatschappij PT Kereta Api. Van 7 – 12 juli waren Max Meijer (TiMe Amsterdam) en Ben de Vries (RCE) in Jakarta, Semarang en Ambarawa om toekomstige samenwerkingswensen in kaart te brengen. Deze betreffen vooral het gebruik van het spoorwegerfgoed, eigen inkomstenvorming en versterking van de publieks experience op de verschillende locaties. Het gaat om het voormalige hoofdkantoor van de Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij (Lawang Sewu) in Semarang, het Indonesisch Spoorwegmuseum in Ambarawa en nog twee sites op Sumatra.
TiMe Amsterdam is gevraagd een voorstel te doen voor mogelijk toekomstige consultancy

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 06 juni 2018
Brainstorm toekomst Museum van de Zusters Ursulinen, Santa Maria, Jakarta

Lucia

Op 7 februari 1856 arriveerden zeven Zusters Ursulinen uit Sittard per schip in Batavia. Het waren de eerste katholieke nonnen in Indonesië. Datzelfde jaar stichtten zij het klooster annex meisjeskostschool Santa Maria. Het klooster bestaat nog steeds en wordt bewoond door Indonesische Zusters Ursulinen. De kostschool is inmiddels uitgebreid met een management en computer trainingscentrum voor jongeren. In 2011 is in het oudste gebouw het Museum Santa Maria geopend, over de geschiedenis en het dagelijks leven van de Ursulinen in Batavia, ingericht met foto’s, documenten en de oude inventaris van het klooster. Op 26 juli gaan Max Meijer en Petra Timmer (TiMe Amsterdam) op uitnodiging van Suster Lucia erheen, om met de zusters te brainstormen over de toekomst van het museum en het behoud van het historische gebouw. ____________________________________________________________________________________

Nieuws, 27 maart 2018
Brainstorm toekomst Slot Loevestein

Op 15 maart werd op Slot Loevestein een rondetafelgesprek georganiseerd over de (inhoudelijke) koers van de instelling in de komende jaren. Enkele bestuurders, museumdirecteuren en wetenschappers spraken met de directie en de staf van Loevestein over nadere invulling van de strategie. TiMe Amsterdam was gevraagd om deel te nemen. Dit verzoek vloeide voort uit de eerdere opdracht en beoordeling van bedrijfsplannen en BIS-aanvragen van Slot Loevestein.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 04 maart 2018
Museum 1940-1945 Dordrecht

JEEP

In opdracht van de Gemeente Dordrecht is TiMe Amsterdam een verkenning gestart naar de toekomst van het Museum 1940-1945 in die stad.  De gemeente heeft de wens geuit om tot een nieuw business plan voor dit museum te komen. In dit kader is eerder onderzoek gedaan naar het functioneren van het museum en de collectie, door Erik Somers van het NIOD. TiMe Amsterdam is met een klein team gestart met een verkenning van de feitelijke huidige situatie en het draagvlak voor Museum 1940-1945. Daarbij is een aantal organisatiemodellen verkend en in beeld gebracht. Het adviesrapport is in juni aan de gemeente Dordrecht gepresenteerd die vervolgens samen met het museum tot de keuze voor de  voorkeursvariant zal moeten komen. 
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 06 februari 2018
Opdracht toekomstdocument NEMO

NEMO Science Museum in Amsterdam bezint zich op de toekomst. Onderdeel van het traject is het formuleren van strategische documenten die opties voor de toekomst beschrijven. TiMe Amsterdam is gevraagd om ondersteuning te geven bij het  formuleren van zo'n scenario. De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond met de levering van een dcument dat NEMO gaat inzetten bij zijn stakeholdersconsultatie.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 03 februari 2018
Start onderzoek Herbestemming Arsenaal Den Briel

Arsenaal

TiMe Amsterdam kreeg van de gemeente Brielle de opdracht om een inventarisatie uit te voeren van mogelijke herbestemmingsopties voor het historische Arsenaal in die stad. Door het vertrek van de bibliotheek naar een nieuw cultuur- en dienstencluster elders in de stad kwam het monument onlangs beschikbaar voor nieuwe functie(s). Ook het naastgelegen voormalige marineziekenhuis, de Infirmerie, wordt in het onderzoek meegenomen. Voor deze opdracht werkten Max Meijer en Petra Timmer (TiMe Amsterdam) samen met Erik Grootscholte van adviesbureau LaGroup. Eind juni werd de eindrapportage opgeleverd en met het College van B&W van Den Briel besproken.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 27 januari 2018
Herontwikkeling vaste presentatie Museum Bronbeek, Arnhem

TiMe Amsterdam en Duinzand Museale Projecten hebben gezamenlijk de pitch gewonnen die het Ministerie van Defensie eind vorig jaar uitschreef voor de herinrichting van Museum Bronbeek in Arnhem. Het museum wil de gehele vaste publiekspresentatie voor de periode 2020-2030 vernieuwen. Een van de redenen is het vertrek van het Indisch Herinneringscentrum - dat mede afzender was van de huidige presentatie 'Het verhaal van Indië' - naar Den Haag. Samen met Duinzand wordt het draagvlak voor de nieuwe presentatie verkend, de inhoudelijke contouren mede bepaald en vertaald in een narratief en concept. Het is de uitdrukkelijke wens  van het museum om zich met inachtneming van zijn eigen positie als Defensiemuseum, nadrukkelijker te profileren als museum van koloniale geschiedenis. (Beeld: De Gelderlander 26 januari 2018)

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 24 januari 2018
Presentatie interpretive planning Colombo, Sri Lanka

Colombo 2018

Op 13 en 14 december werd in Colombo, Sri Lanka, de tweedaagse conferentie 'Living heritage' gehouden. Deze conferentie werd georganiseerd door een aantal Europese Ambassades in samenwerking met de EU. Max Meijer (TiMe Amsterdam) en Paul Ariese (Museum Mind) werden gevraagd om daar een dubbelpresentatie te geven over hun advieswerk ten behoeve van Werelderfgoedsite Galle. Rode draad in de bijrage was het werken vanuit een overkoepelend narratief als een rode draad voor de ontwikkeling van presentaties op en over de bestaande locatie. Tweede thema was de participatie en empowerment van de locale 'communities'. Juist bij een 'living' erfgoedsite is dit van belang. Niet alleen met het oog op het welzijn en de welvaart van deze gemeenschappen, maar ook om 'eigenaarschap' en daarmee duuraam beheer en behoud te ontwikkelen. Behalve door Ariese en Meijer werden cases gepresenteerd door deskundigen uit Myanmar, India, Sri Lanka, Zwitserland en Frankrijk. Derde spreker uit Nederland was prof. dr. Paul Meurs die de Nederlandse aanpak van adaptive re-use van gebouwen en gebieden toelichtte.
Aansluitend aan de conferentie werd een werksessie met de Galle Heritage Foundation, te Galle (Southern Province) gehouden over de voortgang van het adviestraject. Daarbij werden prioriteiten opgesteld voor het uitvoeringstraject.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 24 november 2017
Evaluatie federale musea België

Vanaf   is TiMe Amsterdam is betrokken geweest bij de evaluatie en de peer review van een aantal federale musea te Brussel. Vanaf maart 2016 tot en met oktober 2017 werkte TiMe als onderaannemer van het internationale onderzoeksbureau Technopolis dat de federale musea van België evalueerde. Petra Timmer was projectleider voor het onderzoek naarde Koninklijk Musea voor Schone Kunsten. Max Meijer deed dat voor de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Naast analyses, die verwerkt werden tot een syntheserapport en een zelfevaluatie door de respectievelijke musea, bestond het onderzoek uit een internationale peer review, waarbij TiMe o.a. de teams samenstelde. Vanuit het buitenland namen o.a. directeuren van het Weltmuseum, Wenen, Louvre, Parijs, Victoria and Albert Museum, London, Stedelijk Museum Amsterdam, National Galleries of Scotland en het Centre Pompidou te Parijs deel als peer reviewer.

Op verzoek van Technopolis maakte Max Meijer in mei 2017 ook deel uit van het peer review team van het Koninklijk Museum voor Midden Afrika in Tervuren. De opdrachtgever, het Belgische Federale Agentschap voor Wetenschapsbeleid (BELSPO),  heeft samenvattingen van de evaluatie digitaal gepubliceerd:

Samenvatting Evaluatie KMKG
Samenvatting Evaluatie Koninklijk Museum Midden Afrika


Het is de verwachting dat de Samenvatting van de evaluatie van de Musea voor Schone Kunsten binnenkort ook on-line gepubliceerd zal worden.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 21 november 2017
Business Plan Sarawak Museum Campus

De afgelopen maanden is gewerkt aan het schrijven van een Business Plan voor het de nieuwe Sarawak Museum Campus dat op dit moment in Kuching, de hoofdstad van de Maleisische staat Sarawak gebouwd wordt. Op 20 november is het eerste concept met de opdrachtgever in Nederland besproken. Het is de bedoeling dat het document dat de toekomstige organisatie beschrijft, de komende maand wordt afgerond, waarna het in januari in Kuching gepresenteerd wordt.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 18 november 2017
Vervolgopdracht Sri Lanka

De Nederlandse Ambassade in Colombo (Sri Lanka) heeft aan TiMe Amsterdam een vervolgopdracht gegeven voor advies en capacity building t.b.v. de Galle Heritage Foundation.
TiMe treedt op als aannemende partij voor deze opdracht die gezamenlijk wordt uitgevoerd met Museum Mind (Paul Ariese). Start van het project, dat een vervolg is op twee eerdere sessies in het koloniale Fort in Galle, vindt plaats tijdens een bezoek aan Colombo en Galle medio december dit jaar. De werkzaamheden worden vervolgens in 2018 verder uitgerold.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 23 oktober 2017
Second opinion onderzoek Slot Loevestein

Op verzoek van de Raad van Toezicht en de Directie van Slot Loevestein heeft TiMe Amsterdam een second opinion onderzoek gedaan naar de gang van zaken rond de BIS aanvraag 2017-2020.
Het slot wordt gesubsidieerd in het kader van de Erfgoedwet, en wenste voor de programmering  ook subsidie uit de BIS. De Raad voor Cultuur beoordeelde tot drie keer toe de ingediende bedrijfsplannen als negatief en adviseerde om Slot Loevestein niet in de BIS op te nemen. TiMe Amsterdam analyseerde de aanvragen en de wijze waarop deze door de RvC achtereenvolgens werden beoordeeld. 
Dit onderzoek leidde tot een rapport aan Slot Loevestein dat RvT en Directie inzicht geeft in de eigen effectiviteit in achterliggende aanvraagprocedure(s) en hoe op korte termijn met de conclusies om te gaan en welke lessen daaruit voor de toekomst geleerd kunnen worden.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 02 oktober 2017
Dag van de Indische Herinnering Den Haag

 home

Op 29 september vond in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag de eerste 'Dag van de Indische Herinnering' plaats. De bijeenkomst werd georganiseerd door het Indisch Herinneringscentrum dat binnenkort van Arnhem naar Den Haag verhuist. Tijdens de dag werd aandacht besteed aan nieuwe manieren waarop de - veelal biografische -  herinnering van Nederlanders met een band met Indonesië gestalte krijgt. Het thema van de dag werd ingeleid door prof. dr. Remco Raben, hoogleraar koloniale en postkoloniale cultuurgeschiedenis en literatuur aan de UvA. Als Key Note Speaker trad de Indonesische auteur Leila S. Chudori op, gevolgd door Pamela Pattynama. De dag werd gemodereerd door Wim Manuhutu die onder andere Nederlandse kunstenaars met een Indonesische achtergrond bevroeg over hun herinneringenwebsitegselementen in hun werk.
Max Meijer maakte deel uit van het organisatiecomité dat door het Indisch herinneringscentrum was geformeerd voor de organisatie van deze dag die om te twee jaar gehouden wordt.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 22 juli 2017
Succesvolle workshops in Galle, Sri Lanka

SL GROEP

Op verzoek van de Nederlandse Ambassade in Colombo verzorgde TiMe Amsterdam samen met Museum Mind (Paul Ariese) van 4 t/m 6 juli workshops over 'interpretive museum development' in Fort Galle (Unesco World Heritage Site). De workshop werd door ca. 25 erfgoedprofessionals en stakeholders gevolgd. Op verzoek van de Galle Heritage Foundation wordt nu nagedacht over een vervolgtraject.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 04 juni 2017
Deelname Peer Review Afrika Museum Tervuren, België

Tervuren

Op 30 en 31 mei j.l. nam Max Meijer (TiMe Amsterdam) deel aan een internationale peer review van het Afrika Museum in Tervuren. Het betrof de beoordeling van de museale (publieks) functie van dit museum, dat thans in afwachting is van heropening na een volledige herinrichting en uitbreiding.
De peer review vond plaats in opdracht van het Belgische federale wetenschapsagentschap Belspo.
Ti
Me Amsterdan was gevraagd om deel te nemen door Technopolis-Group, Amsterdam, de uitvoerder van evaluaties van alle federale weteschappelijke instellingen in  België.
Het is de verwachting dat het Afrika Museum (voorheen Koninlijk Museum van Midden-Afrika) in 2018 heropent.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 07 mei 2017
Beleidsplan Museum Hilversum

Samenhangend met de gemeentelijk evaluatie levert Museum Hilversum deze maand een beleidsplan voor de periode 2018-2022. De ambites van dit in 2013 verzelfstandigde museum - zijn daar in uitgewerkt. TiMe Amsterdam is gevraagd om de bestaande tekst aan te scherpen, zowel inhoudelijk, wat argumentatie betreft en eindredactioneel. Het mag met recht een haastklus genoemd worden want de feitelijke werkzaamheden, inclusief toetsende gesprekken met museum, gemeente Hilversum, Beeld en Geluid en Bibliotheek Hilversum werden binnen 10 dagen afgerond.
Een vitale toekomst als compact netwerkmuseum dat zich geheel richt op positionering conform het profiel van Hilversum Mediastad ligt in het verschiet. Nieuwe samenwerkingsverbanden zijn daarbij cruciaal.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 10 april 2017
Publicatie Pierre Janssen verschenen

BOEK PIERRE

Op 8 april is in het Museum Arnhem en het Stedelijk Museum Schiedam de dubbeltentoonstelling Pierre Janssen In de Greep van de Kunst, geopend. Bij die gelegenheden werd ook de biografie van de hand van Petra Timmer gepresenteerd. Het boek, getiteld Pierre Janssen - journalist / tv-presentator / museumdirecteur / kunstverteller, is verschenen bij uitgeverij Scriptum, Schiedam (ISBN 978 94 5319 1173) en kost 22,50. Het is verkrijgbaar bij de boekhandel of kan besteld worden bij TiMe Amsterdam. Het wordt dan opgestuurd vergezeld van een factuur voor het boek en de portokosten (22,50 + 6,95 voor verzending binnen Nederland). Bestellen kan door het zenden van een e-mail met daarin het adres en het aantal exemplaren aan (foto: Petra signeert boek in Schiedam)

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 17 maart 2017
Pierre Janssen: tentoonstellingen, biografie en documentaires rond project Ti
Me AMsterdam

 Pierre

In april 2017 wordt in twee Nederlandse musea en op tv, aandacht besteed aan Pierre Janssen (1926-2007). Janssen was respectievelijk directeur van het Stedelijk Museum Schiedam en het Gemeentemuseum Arnhem (thans Museum Arnhem). Op beide locaties voerde hij een opvallend en verneuwend publieksbeleid. Landelijke bekendhied verwierf hij vooral met het televisieprogramma Kunstgrepen, onder regie van Leen Timp. De AVRO zond dit programma - dat op hoogtijdagen 2 miljoen kijkers trok - met tussenpozen uit in de periode 1959-1975. Enkele jaren geleden nam TiMe Amsterdam het initiatief om een professionele biografie van Janssen te schrijven. Deze verschijnt - van de hand van Petra Timmer - op 8 april 2017 onder de titel Pierre Janssen, journalist/tv-presentator/museumdirecteur/kunstverteller bij uitgeverij Scriptum, Schiedam. Op die dag wordt zowel in Schiedam als in Arnhem een dubbeltentoonstelling met de titel 'In de greep van de kunst'  geopend. Beide tentoonstellingen zijn geheel gewijd aan het gedachtegoed en de betekenis van 'kunstverteller' Janssen. Petra Timmer (TiMe Amsterdam) leverde adviezen voor de presentatie in Schiedam en trad tevens op als gastconservator in Museum Arnhem. 

Eveneens op, 8 april, wijdt het Televisieprogramma Andere Tijden 's avonds een uitzending aan Janssen. Op 5 juni wordt de documentaire Pierre Janssen In de greep van de kunst uitgezonden door de AVRO. Documentairemaker en vormgever Lex Reitsma - die ook beide tentoonstellingen ontwerpt - produceerde deze ter gelegenheid van de verschijning van het boek. Deze documentaire zal ook op beide tentoonstellingslocaties te zien zijn.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 01 maart 2017
Collectie Palmhoutwrak Texel

Samen met Birgitta Fijen heeft TiMe Amsterdam de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de beste locatie voor toekomstige presentatie van een maritiem-atcheologisch vondstencomplex. Het betreft de vondsten uit het wrak Burgzand Noord 17, lokaal ook bekend als het 'Palmhoutwrak'. De provincie Noord-Holland heeft als eigenaar van het ensemble de vraag gesteld waar dit ensemble, gelet op de museale context en het narratief, op zijn plaats zou zijn. Het ensemble kreeg vorig jaar landelijke bekendheid vanwege de aangetroffen textilia, waaronder een vrijwel gave 17e-eeuwse japon. De bevindingen worden volgende week aan de opdrachtgever aangeboden.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 02 november 2016
Bedrijfsplan Nationaal Monument Kamp Amersfoort

Op verzoek van de directie van Nationaal Monument Kamp Amersfoort (NMKA) werd eerder deze maand het meerjarenbedrijfsplan voor deze organisatie opgeleverd. Het plan moet een belangrijke onderlegger vormen voor de financiering van de herontwikkelingsplannen van het herinneringscentrum. De werkzaamheden werden in een gelegenheidcombinatie met Lagroup uitgevoerd onder regie van TiMe Amsterdam.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 30 november 2016
Bezoek Suriname

para

Van 29 oktober tot 5 november is een veldverkenning en draagvlakonderzoek verricht in Suriname. Doel van de missie was het onderzoeken van haalbaarheid van de vestiging van een museale presentatie op een van de plantages aan de Commewijnerivier, in opdracht van een particuliere partij. In Suriname werden de belangrijkste musea bezocht, alsmede gesprekken gevoerd met 15 stakeholders. Het betrof vertegenwoordigers van uiteenlopende private en publieke partijen en communities.
Inmiddels is een tussenrapportage opgeleverd. Het is nu aan de opdrachtgever om te besluiten of er een vervolg komt en hoe, bij een positief besluit, het concept nader wordt ingevuld. Naast het draagvlak is ook gekeken naar mogelijke ondersteuning en de toegevoegde waarde van een museale presentatie voor de economisch-toeristische ontwikkeling van Commewijne en de aanvullende rol t.a.v. het nationale narratief zoals dat elders in Suriname wordt gepresenteerd.
(Foto, Max Meijer tijdens zijn bezoek aan Minister Andy Rusland van Toersime, Communicatie en Transport)

____________________________________________________________________________________
 

Nieuws, 27 september 2016
Overdracht projectsecretariaat musea en herinneringscentra WO2

Sinds juni 2012 vervulde TiMe Amsterdam, Max Meijer, het projectsecretariaat van de Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45. In die hoedanigheid was hij de eerste ‘medewerker’ van het toen net opgerichte samenwerkingsverband van 9 Nederlandse WO2-musea en herinneringscentra. Inmiddels is de SMH 40-45 in een nieuwe fase beland. Het aantal participerende instellingen groeide naar 13 en de stichting werd een van de schragende organisaties binnen het overleg- en samenwerkingsnetwerk Platform WO2, dat naast de SMH bestaat uit het NIOD, het Nationaal Comité 4 en 5 mei, de Oorlogsgravenstichting, het Ministerie van VWS, het vfonds en de Liberation Route Europe. Met deze groei van omvang en taken van de SMH nam de behoefte aan ureninzet en functieverbreding toe. Naar aanleiding van de vererende vraag van het bestuur tot continuering, is besloten daar niet voor te kiezen. Een structurele inzet van meer dan 2 dagen per week voor één organisatie zou voor TiMe Amsterdam een te groot urenbeslag betekenen. Dit zou ten koste gaan van mogelijke inzet t.b.v. andere projectmatige opdrachtgevers, terwijl het TiMe Amsterdam team juist aan die diversiteit kracht, kennis en werkplezier ontleent. Met ingang van september is het projectsecretariaat voor de SMH 40-45 dan ook gestaakt en zijn alle SMH-taken met genoegen en groot vertrouwen overgedragen aan Annette Schautt in de functie van Programmadirecteur. Max Meijer zal binnen de WO2-erfgoedsector wel op projectbasis als onafhankelijk adviseur actief blijven. Uiteraard blijft ook de inzet voor musea- en erfgoedinstellingen in binnen- en buitenland ongewijzigd, evenals de vertrouwde samenstelling
van TiMe Amsterdam.
____________________________________________________________________________________


Nieuws, 22 september 2016
Business Plan Serawak Museum, Borneo

Begin Augustus heeft Max Meijer een bezoek gebracht aan Kuching (Provincie Sarawak, Borneo, Maleisië). Het bezoek vond plaats op verzoek van Hans van de Bunte, projectdirecteur van het Sarawak Museum Campus Project. Tijdens het bezoek werd met de directie van het Sarawak Museum gesproken over het toekomstige business model van het nieuwe museum. Inmiddels heeft TiMe Amsterdam het verzoek gekregen om de komende maanden mee te werken aan de ontwikkeling van het nieuwe business model.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 16 juni 2016
Kunstenplanaanvragen positief gehonoreerd

Begin dit jaar rondde TiMe Amsterdam de kunstenplanaavraag voor twee instellingen af.
Voor de BIS was dit de aanvraag van Marres in Maastricht en voor het Amsterdamse Kunstenplan de aanvraag van het Stedelijk Museum.

Inmiddels zijn de adviezen van resp. Raad voor Cultuur en Amsterdamse Kunstraad uitgebracht.
Marres wordt volledig gehonoreerd op basis van de ingediende aanvraag, het Stedelijk Museum krijgt op basis van de aanvraag €300.000 meer dan in de afgelopen kunstenplanperiode. In totaal gaat het om resp. €530.000 en €11.900.000.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 17 april 2016
Toekomstscenario's Japanmuseum Von Sieboldhuis Leiden

Het Japanmuseum Von Sieboldhuis in Leiden, zal vanaf 2018 minder subsidie gaan ontvangen. Het museum bezint zich thans op scenario's om dat verlies op te vangen. Adviesbureau Lagroup heeft daartoe een eerste verkenning gedaan en is gevraagd een aantal opties uit te werken. TiMe Amsterdam is door Lagroup gevraagd om mee te doen aan dit vervolgtraject en specifieke museale kennis te leveren. Het project is recent gestart en het is de bedoeling dat de nadere uitwerking voro de zomer aan de Raad van Toezicht worden aangeboden.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 04 april 2016
Evaluatie Belgische  Federale Musea Brussel

TiMe Amsterdam werkt mee aan de evaluatie van twee federale musea in België. In de periode maart 2016-maart 2017 worden de wetenschappelijke instellingen van België die qua wetenschappelijke taken onder regie van de (rijks) wetenschapsdienst BELSPO ressorteren, formatief geëvalueerd. Ook het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten en het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis behoren hier toe. Kern van het onderzoek is een zelfevaluatie en een peer review. Het internationale onderzoeksbureau Technopolis-Group heeft de opdracht verworven en TiMe Amsterdam gevraagd specifiek museale kennis te leveren en als projectleider de beide trajecten in genoemde musea aan te sturen. Petra Timmer treedt daarbij als projectleider voor Schone Kunsten en Max Mijer voor Kunst en Geschiedenis. Met ca. 80 adviesdagen is het een van de grootste opdrachten van de afgelopen tijd.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 14 maart 2016
Column Koloniaal Erfgoed in Monumenten, tijdschrift voor cultureel erfgoed

MON

Max Meijer schreef op verzoek van de redactie van Monumenten in het themanummer 'Over de grens' (maart 2016) een column over koloniaal erfgoed. Focus is het onderscheid tussen publieke en private musea in Indonesië tegen de achtergrond van het (post)koloniale discours. De tekst van de column is hier te vinden: Koloniaal Erfgoed
____________________________________________________________________________________
 
Nieuws, 27 januari 2016
Kunstenplanaanvragen afgerond

De afgelopen maanden was TiMe Amsterdam betrokken bij het formuleren en redigeren van de kunstenplanaanvragen van een aantal museale instellingen. Volgende week verloopt de indieningstermijn. De werkzaamheden zijn dan ook deze week afgerond.
Voor Marres Huis voor Kunst en Cultuur in Maastricht werd de aanvraag in verschillende fasen geredigeerd. Het betrof hier een aanvraag voor de Basis Infrastructuur van het Ministerie van OCW.
Het Stedelijk Museum Amsterdam vroeg om input, redactionele bijstand, beoordeling van initiële teksten en aansluiting op de inrichtingseisen voor het Kunstenplan van de Gemeente Amsterdam.
Ook werd een aantal malen met de directie overleg gevoerd over strategische keuzes en visie.
Tenslotte werd - in hoedanigheid van bestuurslid - de gemeenschappelijke aanvraag van het Amsterdam Museum, Bijbels Museum en Museum Ons' Lieve Heer op Solder kritisch doorgenomen en trad Max Meijer op als voorzitter van een gemeenschappelijke vergadering op 25 januari van de resp. Raad van Toezicht en besturen van deze musea. Daarbij werd de toekomstige samenwerking en directiestructuur besproken.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 18 december 2015
Training Unesco Jakarta Office

Borobudur

Van 9 tot 20 november werd in Indonesië het tweede deel van een cross culturele training verzorgd. De eerste week trad Max Meijer op als trainer gedurende een vijfdaagse wokshop  in Magelang (Borobudur) en Yogyakarta. De week erop werd samen met Arjen kok (RCE) en Paul Ariese (Reinwardt Academie) les gegeven tijdens een verdiepende workshop. Vijf Afghaanse en vijf Indonesische museumprofessionals bogen zich over het vraagstuk van duurzame ontwikkeling van beheer en toegankelijkheid van boeddhistisch erfgoed. In beide gevallen betreft het erfgoed in landen met een abslotute of zeer grote islamistische populatie, waar het boeddhistisch erfgoed de oorspronkelijke religieuze of spirituele betekenis heeft verloren.

____________________________________________________________________________________

Nieuws, 23 november 2015
Herziene LAMO gepresenteerd

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Museumvereniging op 23 november, presenteerde Petra Timmer (TiMe Amsterdam) in het Gemeentemuseum Den Haag, het resultaat van haar recente opdracht voor de Museumvereniging: de herziene LAMO (Leidraad Afstoting Museale Objecten) en de nieuwe digitale Afstotingsdatabase die op 1 januari 2016 online gaat. Een nieuwe toetsingsprocedure voor mogelijk beschermwaardige objecten die mogelijk vervreemd dreigen te worden uit  het museale/publieke domein maakte eveneens deel uit van deze opdracht. De nieuwe  Toetsingscommissie Beschermwaardigheid die hiertoe wordt ingesteld gaat onder het Museumregister ressorteren. Binnenkort worden de bijbehorende websites online geplaatst.
(foto: Museumvereniging, Ester fabriek)

____________________________________________________________________________________

Nieuws 29 oktober 2015
Publieksdebat Toekomstverkenning Wereldmuseum Rotterdam

Het Rapport 'Toekomstverkenning Wereldmuseum' geschreven door Gitta Luiten en Max Meijer is op 28 oktober tijdens een openbaar publieksdebat besproken. Ruim 100 mensen waren naar het Wereldmuseum gekomen om mee te denken over de toekomst van dit museum. Algemene conclusie was dat het museum goed op weg is en stevig werkt aan het herstellen van de relaties met stakeholders en publiek. De verschillende opties die in het rapport beschreven zijn, waren aanleiding voor een rijke ideeënuitwisseling. De avond was bedoeld als klankbord. Er werd dus nog niet gekozen voor een van de toekomstscenario's zoals fusie, stand alone, of opgaan in een nieuw Rotterdams instituut. Wel werd duidelijk gepleit voor het benutten van 'het momentum'. Juist nu zou het Wereldmuseum ook het experiment kunnen zoeken en de tijd nemen om daarmee onverwachte wegen te ontdekken. Wethouder Cultuur Pex Langenberg gaf aan dat hij het rapport een uistekende opmaat vond voor verdere besluitvorming. Het is aan de Raad van Toezicht om een en ander verder in te vullen.

Het rapport is te downloaden van de nieuwspagina op website van het Wereldmuseum:
www.wereldmuseum.nl
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 27 oktober 2015
Training UNESCO Indonesie

JOGJA

Van 18 tot en met 22 oktober verzorgde Max Meijer, samen met Arjen Kok (RCE) een training in en rond de Borobudhur in Indonesië. De omgang met werelderfoed stond daarbij centraal, met focus op religieus boeddhistisch erfgoed in landen waar die godsdienst niet meer dominant is. In november wordt eenzelfde training gegeven aan museumprofessionals uit Afghanistan. De training werd gehouden in opdracht van Unesco Jakarta Office en het Indonesische Ministerie van Cultuur.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 26 oktober 2015
Training collectiemanagement Spoorwegerfgoed Indonesië

Ambarawa 2015


De afgelopen maand zijn verschillende projecten in Indonesië uitgevoerd. EInd september/begin oktober werd te Ambarawa (Centraal Java) een bijdrage geleverd aan de workshop over Spoorwegerfgoed in Indonesië. Deze workshop werd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) georganiseerd in het kader van het programma Gemeenschappelijk Cultureel Erfgoed. Max Meijer verzorgde samen met Ben de Vries van de RCE de Nederlandse bijdrage die bestond uit het geven van werkgroepen over o.a. collectiewaardering, marketing en doelgroepenbeleid, samenwerking tussen spoorwegerfgoedinstellingen in Indonesië en de voltooiïng van de revitalisatie van het Spoorwegmuseum te Ambarawa. Het is de bedoeling dat dit museum in 2016 heropend wordt. TiMe Amsterdam is sonds 2010 bij dit revitalisatieproject betrokken als subcontractor van de RCE.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 25 oktober 2015
Assesment Banda Aceh Tsunami Museum

Jakarta

Van 7 tot 12 oktober werd in opdracht van Unesco Jakarta Office een assessment voltooid van het Banda Aceh Tsunami Museum. TiMe Amsterdam maakte deel uit van een vijfhoofdig team bestaande uit deskundigen uit Japan, Australië en Nederland. De huidige performance en toekomstige revitaliseringsmogelijkheden van het Aceh Tsunami Museum werden daarbij beoordeeld. Naast verkennende besprekingen in Jakarta, werd gedurende drie dagen in Banda Aceh een veldverkenning gedaan, waarna op 12 oktober een afsluitende 'consensus building meeting' werd georganiseerd in Jakarta waaraan stakeholders van betrokken overheden en NGO's deelnamen. Max Meijer presenteerde daar de bevindingen van het assesmentteam. (Foto Max Meijer, met oud Minister van Cultuur Prof. dr. Wardiman Djojonegoro, Jakarta 12 oktober 2015)

____________________________________________________________________________________

Nieuws 20 augustus 2015
Stedelijk Museum en Kunstenplan Amsterdam 2017-2020

Het Stedelijk Museum Amsterdam heeft TiMe Amsterdam gevraagd ondersteuning te leveren bij de voorbereidingen van de aanvraag t.b.v. het kunstenplan 2017-2020 van de gemeente Amsterdam.
De opdracht bevat gesprekken met de directie t.b.v. visieontwikkeling en het leveren van redactionele bijstand. De werkzaamheden worden dit najaar afgerond.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 28  mei 2015
Erfgoedarena over Gedeeld Cultureel Erfgoed (Indonesië-Nederland)

In samenwerking met DutchCulture organiseerde Reinwardt Academie op 27 mei een Erfgoedarena over gedeeld cultureel erfgoed.  Onderwerp was de culturele samenwerking tussen Nederland en Indonesië.

Max Meijer (TiMe Amsterdam) was een van de sprekers als betrokkene bij een aantal trainingsprogramma's op het terrein van gedeeld erfgoed in Nederland en Indonesië. Hij lichtte kort twee 'capacity building' projecten toe (Revitalisasi Spoorwegmuseum Ambarawa, 2010-2014 en de training Site Museums Indonesia, 2014-2015)  en deelde een aantal dilemma's die hij ervoer tijdens deze trainingsmissies. Daarna volgde een debat.  Overige sprekers waren Anouk Fienieg (Dutch Culture),  Harm Stevens (Rijksmuseum), Wim Manuhutu (manu2u) en Hasti Tarekat (Heritage Hands On).  Als moderator trad Riemer Knoop (Lectoraat RA) op. De Erfgoedarena werd  gehouden op de Reinwardt Academie.  
___________________________________________________________________________________

Nieuws, 30 april 2015
Samenwerking Oorlogsbegraafplaats Ysselsteyn- Oorlogsmuseum Overloon


Ti
Me Amsterdam is gevraagd een plan te ontwikkelen voor toekomstige samenwerking tussen de Duitse oorlogsbegraafplaats te Ysselsteyn (Noord-Limburg) en het Oorlogsmuseum te Overloon (Brabant). Het onderzoek richt zich op mogelijkheden tot een thematische inhoudelijke, educatieve en communicatieve samenwerking. Beide instellingen fungeren als opdrachtgever.
Na de zomer moet de verkenning de gevraagde toekomstschets opleveren.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 17 april 2015
Training Indonesische Museummedewerkers succesvol afgerond.

Linda

De afgelopen twee weken volgden vijf stafmedewerkers van Indonesische musea een intensieve training in Nederland. De training was een vervolg op de in 2014 georganiseerde cursus in Indonesië, waartoe de Gajah Mada Universiteit en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een samenwerkingsverband aangingen. TiMe Amsterdam was betrokken als 'subcontractor' van de RCE en verzorgde een deel van de trainingdagen in Indonesië. Van de deelnemers werden er vijf geselecteerd voor het thans afgeronde vervolgtraject, waarbij de RCE, de Reinwardt Academie en TiMe Amsterdam samenwerkten. Max Meijer was betrokken bij de ontwikkeling van de training(en) en de begeleiding. Op 17 april vond de slotbijeenkomst van twee intensieve weken plaats. De medewerkers van resp. musea in Pleret, Sawahlunto, Trowulan, UGM Yogjakarta en de Borobudur Studio kregen toen hun deelnamecertificaat uitgereikt uit handen van Michaela Hanssen van de RCE. De training werd uitgevoerd in het kader van het programma Gemeenschappelijk Cultureel Erfgoed dat de RCE uitvoert.
____________________________________________________________________________________
 

Nieuws, 12 april 2015
Implementatie herziening Leidraad Afstoting Museale Objecten (LAMO)
   

De Museumvereniging heeft TiMe Amsterdam gevraagd de implementatie van de herziene Leidraad Afstoting Museale Objecten te verzorgen. De herziening is het resultaat van de advisering door de resp. Commissies Leijnse (2012) en Scholten (2013). Het is de bedoeling dat de herziene LAMO op 1 januari 2016 - gelijktijdig met de nieuwe Erfgoedwet - in werking treedt. De werkzaamheden worden uitgevoerd door dr. Petra Timmer (TiMe Amsterdam) die eerder als secretaris van de Commissie Leijnse bij de voorbereidingen betrokken was. Haar huidige werkzaamheden betreffen onder andere het leveren van de herziene tekst LAMO, opdrachtgeving en begeleiding bouw website (bekendmaking af te stoten objecten), implementatie van de herziene LAMO-procedure, inclusief communicatieplan.
De afronding van de werkzaamheden van TiMe Amsterdam zijn voorzien in oktober van dit jaar.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 31 maart 2015
Symposium Relevantie voor de Toekomst

 Museon2

Op 31 maart werd in het Museon in Den Haag het symposium Relevantie voor de toekomst, over de maatschappelijke positie van WO2-musea en herinneringscentra gehouden. TiMe Amsterdam was samen met het bestuur van de Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45 (SMH 40-45) verantwoordelijk voor de inhoudelijke en organisatorische voorbereidingen. Circa 200 vakgenoten uit het WO2-erfgoedveld bespraken o.l.v. dagvoorzitter Clairy Polak de toekomst, de posities van grote partijen als SMH 40-45, NIOD, Nationaal Comité en Oorlogsgravenstichting en de samenwerking die in het verschiet ligt.
Max Meijer gaf een inleiding over de maatschappelijke betekenis van de sector aan de hand van een door TiMe Amsterdam uitgevoerd benchmarkonderzoek. Tijdens de dag kwamen tal van in- en extern betrokkenen aan het woord, onder wie Maria Grever, Freek de Jonge, Rob Riemen, (foto), Ton Heerts, Job Cohen en staatssecretaris Martin van Rijn (VWS). Aan het slot van de bijeenkomst werd namens de SMH 40-45 een Position Paper aan de staatssecretaris aangeboden, in opdracht van de SMH mede opgesteld door TiMe Amsterdam. Ook werd via een videofilm, gemaakt door Bobcatmedia, de sector nader geïntroduceerd. TiMe Amsterdam organiseerde het congres met hulp van Michelle 't Hart van MWerkt.  (foto: © TiMe Amsterdam, 2015)
Meer informatie en voor een download van het Position Paper zie: www.smh-40-45.nl
____________________________________________________________________________________

30 maart 2015
Waterlinie Museum in wording


In het kader van de ontwikkeling van de Nieuwe Hollandse Waterlinie wordt Fort Vechten bij Utrecht heringericht als Nationaal Waterlinie Museum. Het is een breed opgezet project waarin ook de bestaande musea Slot Loevenstein en Vesting Naarden participeren, alsmede de betreffende provincies die door de Nieuwe Hollandse Waterlinie worden doorsneden. Een van de ontwikkelingsaspecten is het onderzoeken van draagvlak en co-financiering voor de exploitatie van dit nieuwe museum. De directie van het nieuwe museum heeft een gelegenheidsconsortium o.l.v. hoofdaannemer Gordion Advies (Riemer Knoop) en verder bestaande uit Marjolein de Boer (Academie voor Cultuurmanagement) en Max Meijer (TiMe Amsterdam) opdracht gegeven deze
verkenning uit te voeren en richtinggevende aanbevelingen te leveren. Het is de bedoeling dat het advies voor de zomer gereed is. 
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 16 maart 2015
Masterplan Jenevermuseum toegelicht

Op 16 maart heeft TiMe Amsterdam het plan van aanpak voor het opstellen van een Masterplan voor het Nationaal Jenevermuseum te Schiedam toegelicht. Dit gebeurde t.b.v. het bestuur van het museum en een delegatie van het Schiedamse College van B&W.  In vervolg op de verkenning naar een toekomstbestendig Jenevermuseum is TiMe Amsterdam gevraagd om de aanbevelingen uit de eind 2014 opgeleverde rapportage uit te werken. De aanbevelingen betroffen o.a. een sterkere verbinding met de stad en verlegging van de inhoudelijke focus van het museum van productieproces van jenever naar de meer sociaal historische aspecten.

Meer informatie: www.jenevermuseum.nl
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 07 februari 2015
Petra Timmer in televisieprogramma Eén Vandaag


 NPS
In een item over de teloorgang van grote Nederlandse warenhuizen werd Petra Timmer (TiMe Amsterdam) geïnterviewd. Dit naar aanleiding van haar proefschrift (uit 1997) over de geschiedenis van Metz & Co. Geïnteresseerden kunnen de uitzending terugkijken op www.npo.nl/uitzending-gemist
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 16 december 2014
Werkbezoek Dresden en Berlijn

Dresden

Afgelopen week maakte de Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45 een korte reis naar Berlijn en Dresden. Op uitnodiging van het Nationaal Comité 4 en 5 mei werd een aantal musea en herinneringscentra bezocht. Aan de reis namen naast de 11 bij de SMH 40-45 aangesloten musea ook vertegenwoordigers van het Ministerie van WVS, vfonds, Liberation Route en het Nationaal Comité deel. Max Meijer, TiMe Amsterdam reisde mee in zijn hoedanigheid van projectsecretaris van de SMH 40-45. Bezoeken werden o.a. gebracht aan het Jüdisches Museum Berlin, Haus der Wannsee Konferenz en het Militärhistorisches Museum Dresden. Tijdens de reis spraken de deelnemers over de toekomst van de Nederlandse musea en herinneringscentra en de onderlinge samenwerking. (Foto: groep in het Militärhistorisches Museum Dresden).
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 25 november 2014
Toekomstvisie Jenevermuseum gereed

Deze week heet TiMe Amsterdam de laatste hand gelegd aan de toekomstvisie voor het Nationaal Jenevermuseum in Schiedam. Op basis van een draagvlakonderzoek, analyse van de omgeving en het museum, is een aantal conclusies en aanbevelingen opgesteld. Deze zijn gericht op versterking van het museum in een richting die het museum inhoudelijk en bedrijfsmatig 'toekomstbestendig' maakt. De rapportage is aangeboden aan de Gemeente Schiedam en het Jenevermuseum die gezamenlijk als opdrachtgever fungeerden.
____________________________________________________________________________________

Nieuws, 27 oktober 2014
Workshop en werkbezoek Indonesië afgerond

 RI RCE

In opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed RCE, leverde Max Meijer (TiMe Amsterdam) van 10 tot 21 oktober een aantal bijdragen aan een training voor medewerkers van Indonesische site-museums. Samen met RCE-adviseurs Bart Ankersmit en Arjen Kok werden gedurende tien dagen in respectievelijk Solo en Sangiran lezingen en workshops verzorgd voor 30 Indonesische museumcollega's.